ประมวลพระบรมราโชวาท

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มานำเรียนเสนอ

ข้อทดสอบ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ทำข้อทดสอบวิชาการงานอาชีพที่สืบค้นจากอินเทอร์