รักการอ่านผ่านสวนผัก

1.ครูนำนักเรียนไปสวนสมุนไพรใกล้ครัว

2.ให้นักเรียนอ่านและจดบันทึกชื่อผักสวนครัวคนละ1ป้าย