สอนดี

กิจกรรมหน้าเสาธงในภาคเช้า นักเรียนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคำกล่าวที่ว่า”สอนลูกหลานให้ขยัน ประหยัด ดีกว่าทิ้งสมบัติไว้ให้มากมาย