ประมวลพระบรมราโชวาท

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มานำเรียนเสนอ