ท่านคิดอย่างไร

เด็กชายบุญชู โพธิสาราช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้นำเรื่องที่อ่านพบในหนังสือหญิงไทย
ซึงเกิดขึ้นเมื่อหลายปีมาแล้ว มาอ่านให้ท่านฟัง ลองฟังดูนะคะ